test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

___________   OFTE STILTE SPØRSMÅL   ____________

Hva gjør TraceTek bedre enn andre?

Det viktigste enkeltbidraget med TraceTek's teknologi, og som gjør den bedre enn andre, er at hele konstruksjonen (instrumentering og sensorer/sensorkabler) og målemetode er laget med det faktum i bakholdet at ethvert alarmsystem's største svakhet og kanskje verste fiende er falske alarmer. Unødvendige utrykninger basert på falske alarmer koster penger. I tillegg ødelegger det raskt tillit og troverdighet til systemene det gjelder, og fører til ignoranse av alarmer som måtte komme. Da reduseres verdien av investeringen raskt, og muligheten for at en virkelig hendelse ikke blir tatt på alvor øker.

Hvordan virker systemet?

TraceTek er basert på differensielle målinger på to kretser som er bygget symmetrisk like. Dette til forskjell fra målinger og beregninger basert på enkelt-krets-oppbygning i ulike varianter med Ohms lov som utgangspunkt. De aller fleste løsninger som markedet tilbyr i dag for lekkasje deteksjon er basert på dette. Blant de viktige fordelene differensielle måleoppsett gir (TraceTek) er muligheten til å foreta løpende kontroll-målinger som sjekker riktigheten av egne målinger. Dette er mulig ved å sammenligne i realtid at målingene som foretas i den ene kretsen stemmer med det som samtidig måles i den "symmetriske tvilling-kretsen". Man oppnår på denne måten en "dynamisk referanse" som alle målinger som foretas kan sjekkes mot. Dette gjør at systemet kan si noe om både kvalitet og riktighet på sine egne målinger, og gjøre noen enkle beregninger som gir svar på om målingen muligvis kan ha årsak i andre problemstillinger enn lekkasje (f.eks kabelbrudd, termineringsfeil, jordfeil etc.). Det er i og for seg viktig å få informasjon fra systemet om slike hendelser, men ikke som "lekkasje - alarm".

Hva gjør AVA SYSTEM AS bedre enn andre?

Foretak som selger og eventuelt installerer lekkasje deteksjon gjør dette som et "tilleggs-salg" til annet salg eller virksomhet de allerede er etablert med. De mest vanlige eksemplene på hovedvirksomheter vi har sett er: produksjon/installasjon av kjølesystemer/klimasystemer- luftfuktere- lufttørker, bygging av data- og serverhaller, produksjon/installasjon av rør og rørsystemer, salg/installasjon av ulike typer "sikkerhetsprodukter", samt noen distributører. AVA SYSTEM er derimot grunnlagt på forretningsideen "lekkasje deteksjon og overvåkning" og har bygget selskapet fra grunnen av med kunnskap og teknologi omkring nettopp dette relativt smale og begrensede nisje-fagfeltet. Vi har kontinuerlig oppdatering og videreutdannelse i nettopp dette fagområdet. Det gjør at AVA SYSTEMs forståelse-, erfaring- og håndtering av ulike problemstillinger som ufravikelig vil dukke opp ligger i en særklasse i dette fagområdet. Innstallasjon og vedlikehold av deteksjonssystemer for lekkasjer er et fagfelt i seg selv. Uavhengig av teknologi vil en installsjon utført av installatører med mangelfull kunnskap om lekkasjer og teknologiene utviklet for å oppdage disse kunne fungere feil-, fungere mangelfult eller upålitelig og eventuelt rapportere feilaktig i forhold til den faktiske situasjon. En samlet total forståelse av fagfeltet er avgjørende for gode og driftsstabile installasjoner.

Vi har allerede installert detektore for brann, røyk, gas, overtemp og vann/fukt. Vi er dekket inn med alarmer som det er og har ikke prioritet på dette nå. Gi meg 3 gode grunner?

Grunn 1: Med unntak av helt nye bygg-prosjekter har AVA SYSTEM ennå ikke installert TraceTek Leak Detection noe sted hvor det ikke har vært en eller annen type sensor for vannlekkasje eller fukt installert fra før. Nettopp det at det allerede er installert utstyr for å oppdage lekkasje/fukt forteller at vedkommende bedrift har fokus og er oppmerksom på dette området, og tar sikkerhet og driftsstabilitet seriøst. Det betyr sannsynligvis at bedriften også har høy fokus på driftskostnader. Utrykninger i forbindelse med alarmer koster penger, og tar sin del av driftsbudsjettet. En utrykning basert på "falsk alarm" koster omtrent det samme som en utrykning basert på en "reell alarm". Det er ikke ubetydelige beløp som går bort på grunn av utrykninger og andre aktiviteter iverksatt basert på falske eller upresise alarmer. Slike feilkilder kan typisk være: kabelbrudd, jordingsfeil, kondensering uten at det er lekkasje, kortslutning, strømfeil, batterifeil, etc. AVA SYSTEM er spesialisert på riktig installasjon av lekkasje deteksjonsutstyr, og blandt det viktigste er å utføre selve installasjonene på en slik måte at man preventivt unngår problematikk rundt nettopp kondensering, områder med turbulens, jordingsfeil o.l. Det ligger betydelige kostnadsbesparelser i å redusere aktiviteter og antall utrykninger basert på "uriktige", "upresise", eller eventuelt "ustabile" alarmer.
Grunn 2: Sensorene markedet i dag tilbyr er i form av ulike typer "bokser", to-ledere med avisolerte felt eller varianter av "bomulls-bånd". Felles for disse er at du som bruker på forhånd må peke ut punkter eller bestemte steder som du mener av erfaring eller ved kvalifisert gjetning at en eventuell lekkasje vil renne forbi tidlig i en eventuell lekkasje situasjon. Dette vil i praksis oftest si at sensoren plasseres ved sluk eller under kjølemaskiner eller andre innretninger som er tilknyttet vann/væske. I et nybygg, eller i en nyrenovert omgivelse, vil dette kunne være ok på overleveringstidspunkt. Etter som noen uker, måneder og kanskje år begynner å løpe, så vil erfaringsmessig vegger flyttes, noe rives og noe legges til. Sluk, innretninger, vegger og annet utstyr i rommet man opprinnelig hadde kontroll på står ikke lenger slik plassert i forhold til de fastlagte sensorpunktene som opprinnelig planlagt, og ikke lenger slik at en liten lekkasje finner veien innom sensor punktet. Dessuten har det i installasjoner med datagulv naturligvis lett for å bli store mengder kabler for ulike formål under datagulvene, dels i kabelføringer og dels liggende rett på undergulvet. Dette skaper kompliserte mønstere, og barrierer, for små lekkasjer som forsøker å renne utover etter "minste motsands vei" prinsippet. Små vannmengder som resultat av en sprukket pakning, eller fra et et rør med rustangrep eller lekkasje i flens/ventil eller annet kan plutselig finne frem til helt "nye veier" og kanskje komme til syne 30-40-50 meter eller mer bort fra "kilden" til lekkasjen, før den oppdages. TraceTek er derimot basert på teknologi for "distribuert sensing", noe som i praksis betyr at man ikke lenger behøver å ha noen formening i det hele tatt hverken om hvor en lekkasje i utganspunktet måtte komme eller hvor den eventuelt måtte finne på å ta veien. Den unike sensorkabelen kjenner fukt og vann langsmed hele lengden kontinuerlig der den legges ut, og rapporterer eksakt på meteren hvor den kjenner at fukten har forekommet. Kabelen kan legges med sammenhengende lengder opp til 1500 meter før ny kontroller kreves. En Sentral kan alene håndtere inntil 128 kontrollere og slik sett flere tusen meter med sensorkabel. Dette gjør vi typisk hos bedrifter som EDB ErgoGroup og Digiplex. Mulighetene er svært mange og fleksible.
Grunn 3: AVA SYSTEM er grunnlagt på forretnings ideen: "Installasjon og leveranser av verdensledende systemer for lekkasje overvåkning av kritiske områder i industrielle, historiske og kommersielle miljø." Lekkasje deteksjon er altså ikke en "tilleggsaktivitet", eller et produkt vi selger ved siden av en hovedvirksomhet fordi "det passer greit inn med øvrig virksomhet", og som et supplement til det. AVA SYSTEM kan lekkasje deteksjon, har utdanning på dette og setter vår stolthet i å være ledende og oppdaterte på nettop dette fagfeltet. Vi har hovedkontor på Kolbotn, rett ved Oslo, og har de aller fleste komponenter lagerført. Det betyr at dersom noe skulle oppstå som krever rask respons, så er vi rett i nærheten med både kunnskap og komponenter. AVA SYSTEM har direkte avtale og full support fra produsenten av utstyret, Tyco Thermal Controls, som er blandt verdens største innen dette fagområdet. Tyco som selskap har over 100.000 medarbeidere spredt i mer enn 50 land.

Kan jeg ikke oppnå det samme (differensiell måling) ved ganske enkelt å bruke to tradisjonelle "punkt-følere" på samme punkt i stedet for bare en alene?

Jo, man kan kanskje si at to punktfølere på sett og vis vil kunne gi mer informasjon enn bare en. For eksempel vil en kunne stille spørsmålstegn ved om det faktisk er lekkasje eller ikke på et punkt dersom den ene punkt-føleren gir alarm mens den andre ikke gjør det. Punkt følere er, som navnet antyder, avhengig av at det faktisk kommer vann/fukt i store nok mengder akkurat på det "aktuelle punktet" som måleren er plassert. Man er altså uansett nødt til på forhånd å foreta noen "kvalifiserte gjetninger" på hvor vannet vil ta veien gitt en lekkasje og så plassere punkt-føleren der. Slike gjetninger kan muligens være ok, og stemme brukbart når anlegget er nytt. Etter noen uker, måneder og år i drift vil derimot alle installasjoner (tekniske rom, datahaller, ups installasjoner, batteribanker, produksjons områder, etc) normalt bli utvidet, bygget om, etc. kanskje flere ganger. Dette sammen med støv, fett, smuss og partikler gjør at vannet finner de mest utroligste veier, og særlig når det renner forholdsvis små mengder og over lang tid (altså slik en lekkasje typisk vil starte). Det viser seg i praksis nesten umulig å spå med noe særlig god grad av sikkerhet hvilke vei vannet finner etter noen måneder/år i drift med ombygginger og endringer i for eksempel en datahall.

Vil TraceTek garantert 100% sikkert rapportere alle lekkasjer eller forekomst av fukt?

Nei. TraceTek kan på samme måte som et hvilket som helst annet system ikke garantere at enhver forekomst av fukt, eller lekkasje, rapporteres med 100% sikkerhet. Teknologi, uansett hva man velger, er avhengig av en riktig utført installasjon og et kontinuerlig planmessig ettersyn og vedlikehold. Jo bedre selve den tekniske løsningen er, jo riktigere installasjonen er utført (kunnskap kombinert med erfaring og nøyaktighet er nøkkelen her) og jo mer planmessig og systematisk kontroll/vedlikehold som gjøres, jo nærmere kommer man 100% sikkerhet og 100% oppetid, logisk nok.