test text      . . . lekkasje - vær trygg - få varsel i tide . . .

________      LEKKASJE - DETEKSJON - LOKASJON - VARSLING      _________

__________   OM LEKKASJE DETEKSJON, og spesielt om AVA SafePipe System   __________

Thumbnail example

AVA SYSTEMS AS er spesialisert innen deteksjon, lokasjon og varsling av vannlekkasjer, lekkasjer fra ulike væsker samt lekkasjer fra oljer og drivstoff. Selskapene listet under "referanser" er en sammensatt og variert samling av betydelige virksomheter som allerede har besluttet å utnytte den eksepertise og teknologi AVA SYSTEM AS besitter. Fordi vi er spesialisert og fokuserer nettopp på lekkasjer og problematikk rundt overvåkning og måling av lekkasjer, vil vi kunne gi våre kunder god og presis hjelp direkte og når de trenger det. Lekkasje produkter og teknologi knyttet til dette fagfeltet er ikke en "tilleggsaktivitet", eller et "supplement" til øvrig aktivitet i AVA SYSTEM, men vår primære kjernevirksomhet. Vårt hovedkontor ligger på Kolbotn, rett utenfor Oslo. Det betyr at vi har et godt ugangspunkt for å være på stedet raskt om det skulle være ønskelig uansett hvor i Norden ønsket måtte komme fra. Fordi AVA SYSTEM har direkte avtale med Tyco Thermal Controls (produsent) om kjøp/salg/installasjon/service i Norden, har vi lagerført så godt som alle komponenter og er på den måten ikke avhengig av eksterne leveransetider eller transporttid for å gi rask respons.

I tillegg til å varsle om at en lekkasje faktisk har oppstått rapporterer vi på nærmeste meter hvorhen i anlegget lekkasjen har startet. Man behøver altså ikke på forhånd å peke ut erfaringsmessig gode punkt-plasseringer for detektorene, men ganske enkelt overvåke det hele uavhengig av hvor lekkasjen måtte komme, og hvorhen den måtte finne veien etterhvert som den utvikler seg. Alarm kan avgis til eksisterende SD anlegg (Sentral Driftsåvervåkning) på flere ulike måter.

Det er imidlertid ikke de ulike mulighetene for oppkobling mot Sentral Driftsovervåkning som er hovedbegrunnelsen til de fleste profesjonelle aktører som velger TraceTek som sin primære lekkasje deteksjons-teknologi rundt om. Det er derimot selve sensor-kabel teknologien med halvledende polymerer i symmetrisk utførelse som ligger til grunn og som er det helt avgjørende. Det faktum at TT1000 sensoren (sensorkabelen) gir muligheter ingen andre har for differensierte feilmeldinger, dvs. gi separate spesifike varsel (alarm) om hendelser som eksempelvis kabelbrudd, jordingsfeil og/eller opphopning av støv/skitt/fett som kan resultere i mulige feilfunksjoner og naturligvis mulighet for ikke-reelle vann alarmer er tungtveiende. Symmetriske differensial målinger med halvledende eksponerte polymerer langs hele sensorkabelen, som TT1000 teknologien er basert på, gir i tillegg den fordel at stedet som lekkasjen har startet blir rapportert med sted-angivelse på nærmeste meter! TT1000 kabelen kan legges i sammenhengende lengder på inntil 1500 meter for hver kontroller, noe som i praksis betyr at man fanger opp alle smålekkasjer uansett hvor de kommer, eller tar veien.
Differensiering av alarm meldinger er mulig nettopp på grunn av den symmetriske halvleder to-krets oppbygningen av selve sensor kabelen i hele dens lengde. Det er en generelt tiltagende problemstilling med økt antall utrykninger basert på "falske" eller "upresise" alarmer fra et økende antall ulike alarmer og sensorer. I denne sammenheng passer det amerikanske uttrykket "garbage in - garbage out" ganske godt. Hvor gode eller dårlige selve sensorene er blir helt avgjørende for kvalitet og kostnad på videre "behandling" av alarmmeldingen og tilhørende aksjon. Hver utrykning uansett årsak, og hva den eventuelt medfører- eller ikke medfører- av aksjon representerer uansett en kostnad, og har fått økt fokus i forbindelse med totale driftskostnader av tekniske anlegg. Særlig ugunstig er naturligvis utrykninger som drar med seg tilleggskostnader pga. kveld, natt, helg, høytid eller kort fortalt alle hendelser som medfører utrykning utenfor ordinær arbeidstid. Ulike tilgjengelige sensor-teknologier som finnes i markedet i dag avgir "alarm" men har svært begrensede eller ingen muligheter til å differensiere på hva alarmen egentlig er. (i.e. alarmen kan like gjerne være jordingsfeil, kabelbrudd, kondens, kortslutning eller annen systemfeil som at det er en reell fukt/lekkasje-alarm som faktisk krever umiddelbar aksjon!) Det betyr at alarmen som utgangspunkt krever en umiddelbar personal-utrykning, for så i ettertid å avklare om utrykningen egentlig var nødvendig der og da. I tillegg til kostnadsaspektet ødelegger "falske" eller "upresise" alarmer svært raskt tilliten til ethvert alarm-system. I denne sammenheng spiller det ingen rolle om det er vann, røyk, brann, temperatur, gass, eller annen hendelse alarmen skal si noe om. Stabilitet og driftssikkerhet over tid og med vekt på å avgi riktig og "presis" alarm når alarm gis er derfor i primær fokus og gis 1.prioritet med TT1000 og TraceTek teknologien. Selve den symmetriske to-krets teknologien er derfor helt avgjørende for å få dette til. En god bonus rent teknisk sett ved symmetrisk anvendelse av to-krets teknologi, som TraceTek har, er at kretsene blir selv kalibrerende. Dette gir en overlegen stabilitet av kretsene over tid, og gjennom anleggets levetid.
Med vann, drivstoff eller annen flytende væske i rør, tanker, kjøleanlegg, ulike maskiner og annet utstyr er det alltid over tid en mulighet for at komponentfeil, montasjefeil, pakningsfeil, rust, kavitasjon eller noe annet uforutsett kan starte en liten lekkasje det kan være svært vanskelig å oppdage tidlig. Følgeskader og driftsavbrudd med tilhørende kostnader som må tas i etterkant av en uoppdaget lekkasje overstiger fort flere ganger investeringskostnaden tatt på forhånd i et fungerende varslingsanlegg.

Dette illustreres godt gjennom bildet øverst til venstre som er fra en datahall i Oslo. En kjølemaskin sprang nylig lekk ved at en elektromagnetventil løsnet fra tanken den satt på innvendig i skapet. Takket være installert TraceTek teknologi for tidlig varsling ble skadeomfanget begrenset til 15-20 liter vann som raskt lot seg tørke opp (bildet til venstre). Det er ikke vanskelig å forestille seg omfanget av skader noen tusen liter kunne ha forårsaket i dette serverrommet dersom tidlig varsel ikke var blitt gitt og kjølevannet hadde fått strømme fritt i noen timer, og kanskje med litt ekstra uflaks over natten eller enda verre gjennom hele weekenden. Sjansene for uønsket driftsavbrudd og skader på utstyr ved slike hendelser er uansett stor. Tidspunktet en lekkasje kommer på er dessuten svært skjelden passende.

Lekkasjeskader fra vann- eller annen væske med kanskje uerstattelige konsekvenser i verneverdige bygninger, kunstsamlinger, kritiske arkiver, museer etc. kan reduseres til et ubetydelig minimum med et fungerende riktig innstallert og vedlikeholdt varslingssystem.

SafePipe => AVA SafePipe System, en ny generasjon "smartrør" utviklet i samarbeid med LOGSTOR som selv varsler fra om en lekkasje skulle oppstå i røret, og ikke minst hvor hen nøyaktig i røret angitt på nærmeste hele meter lekkasjen er oppstått.

Thumbnail example

AVA SafePipe System er et resultat av smart kombinasjon av to teknologier. Fra LOGSTOR kommer produksjonsteknologi av dobbeltvegg eller "rør-i-rør" konstruksjon hvor erfaring og kunnskap ligger i flere tiårs produksjon av rør til fjernvarme. Fra Raychem - som nå er en del av Tyco Thermal Controls og som på nytt i overgangen 2012 - 2013 ble kjøpt av Pentair kommer den avanserte symmetrisk dobbeltkrets sensorteknologien utviklet for deteksjon av små lekkasjer gjennom smart anvendelse av halvledende plast polymerer med spesielle elektriske og kjemiske egenskaper.

Teknologien utviklet av LOGSTOR for volum produksjon av dobble pre-isolerte rør for væskebasert fjernvarme distribusjon gjør det mulig å produsere kostnadseffektivt dobbeltvegg rør hvor et integrert perforert trekkrør er posisjonert i rommet som er fylt med PUR mellom innerrør og ytterrør. Inne i dette perforerte trekkrøret installeres så den spesielle TraceTek sensor kabelen med installasjons- og igangkjøringsprosedyrer utarbeidet av AVA SYSTEM. Sensor kabelen registrerer og melder fra om lekkasjer som måtte forekomme gjennom hele rørets levetid uansett hvor i røret lekkasjen måtte starte. AVA SafePipe System produktet oppnår på denne måten å få en form for intelligens, gjennom en kontinuerlig -under drift- 365/24/7 overvåkning av SafePipe røret fra innsiden, uavbrutt og i hele rørets lengde. Fordi ytterkappen av SafePipe er produsert i solid HDPE (High Density Poly Ethylene) materiale fungerer rørets ytterkappe som "miljø-membran". En eventuell lekkasje vil derfor bli oppdaget og varslet om allerede helt i startfasen, mens den ennå er ubetydelig og fremdeles befinner seg inne i mellomveggen. Følgelig vil aldri selve mediumet som transportrøret inne i SafePipe frakter lekke ut i omgivelsene før utbedring/reparasjon er foretatt.